QQ咨询
 

采编部:

(图书采编与荐购)

    检索中心:

(电子资源使用与学科服务)

流通部:

(流通借还阅览服务咨询)

  教研室:

(课程、信息素养教育、论文提交)
请加qq群:170657633

   技术部:

(技术咨询与支持)

  古籍部:

(古籍文献查阅支持)